Over onze school 


  

                             


Karakteristiek van de school

OBS Oud Avereest is een sfeervolle school gelegen in het landschappelijke "Reestdal",
welke de natuurlijke grens vormt tussen de provincies Overijssel en Drenthe.
De school telt momenteel 51 kinderen, verdeeld over 3 hoofdgroepen.
Groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/78.

Onze school in het kort 

Ons gebouw is gelegen in het prachtige Reestdal, waarbij voor de basisschool een prominente rol is weggelegd binnen de leefomgeving van Oud Avereest.
Onze school is vooruitstrevend en vernieuwend! We onderscheiden ons van de andere scholen in de buurt door in groep 1 t/m 8 te werken met Kansrijke Taal, een vorm van ontwikkelingsgericht onderwijs dat aansluit bij de taalbehoefte van onze leerlingen. Kansrijke Taal laat kinderen op een actieve manier met taal omgaan en wordt geïntegreerd met andere vak- en vormingsgebieden. Daarnaast heeft ons onderwijsteam het afgelopen jaar een training gevolgd omtrent hoog- of meerbegaafde kinderen en bieden we voor het tweede schooljaar een plusgroep binnen onze school aan. Het huidige schooljaar wordt er gewerkt aan het optimaliseren van onze aanpak op gebied van begrijpend lezen.

 

Onze visie
Schoolvisie:

Onze school hecht veel waarde aan een open communicatie op basis van wederzijds respect
op alle niveaus. Kinderen leren coöperatief te werken - middels moderne onderwijsmethoden en
methodieken - gericht op de ontwikkeling van de naaste zone.
Wij streven er naar onze school zich te laten ontwikkelen tot een lerende organisatie.
Met andere woorden, wij willen graag dat:
-kinderen en ouders zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelen op onze school;
-kinderen leren samenwerken en op een prettige manier met anderen omgaan;
-ons onderwijs aansluit bij de belevingswereld van het kind (basisontwikkeling in groep 1/2);
-de school voortdurend blijft werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

Schooltijden

Maandagmorgen   8.30 - 12.00  
Maandagmiddag 13.00 - 15.00  
Dinsdagmorgen   8.30 - 12.00  
Dinsdagmiddag 13.00 - 15.00  
Woensdagmorgen   8.30 - 12.30  
Donderdagmorgen   8.30 - 12.00  
Donderdagmiddag 13.00 - 15.00 groep 1-2 vrij 
Vrijdagmorgen   8.30 - 12.00  
Vrijdagmiddag 13.00 - 15.00 Groep 1 t/m 4 vrij

Formatie-inzet schooljaar 2018/2019
 
  Groep 1-2-3 Groep 4-5-6 Groep 7-8
Maandagmorgen Marijke Manouk Chantalle
Maandagmiddag Marijke Manouk Chantalle
Dinsdagmorgen Marijke Manouk Chantalle
Dinsdagmiddag Marijke Manouk Chantalle
Woensdagmorgen Marijke Marijke Tom
Donderdagmorgen Bonita Manouk Tom
Donderdagmiddag Bonita gr. 3 Manouk Tom
Vrijdagmorgen Bonita Manouk Chantalle
Vrijdagmiddag    

In groep 4-5-6 is Danielle Vlierman (stagiaire) 3 ochtenden aanwezig.                           


Overblijven

Op school is er de mogelijkheid van overblijven onder leiding van een aantal vaste overblijfkrachten.
Eén van de overblijfouders heeft een scholing gevolgd:
"Verantwoord overblijven" en "Praten met kinderen, luisteren naar kinderen".
Aan het overblijven zijn kosten verbonden.
De organisatie is in handen van de locatie-coördinator, onder verantwoordelijkheid van het
schoolbestuur. De kosten bedragen € 0,75 per keer.
Vaste overblijvers betalen per periode (van vakantie tot vakantie) en kinderen die incidenteel overblijven
kopen een knipkaart voor € 10,-. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Jettie de Boer

 

Onderwijsondersteuning

Godsdienstonderwijs/Humanistische vormingsonderwijs

De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen 1 keer per week deelnemen aan godsdienstlessen of HVO
verzorgd door juf Ineke Kuik namens de protestantse gemeente Oud Avereest-Balkbrug en Maroesja Teiwes vanuit de HVO-vereniging.
Wij gaan er van uit  dat alle leerlingen, waarvan de ouders geen principiële bezwaren hebben,
aan deze lessen deelnemen.


 

Jeugdgezondheidszorg

Gezondheidszorg

Totdat een kind vier jaar wordt, valt het onder de zorg van een consultatiebureau.
Zodra een kind naar de basisschool gaat, wordt de zorg overgenomen door de schoolarts,
de schoolverpleegkundige en de logopediste.

Tweemaal tijdens de basisschool vindt er een onderzoek plaats:
Groep 2: een preventief gezondheidsonderzoek door de schoolarts en jeugdverpleegkundige en een
logopedisch onderzoek door de logopediste.
Groep 7: een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige.

Afhankelijk van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling krijgen bepaalde aspecten tijdens deze
onderzoeken extra aandacht. Hierbij valt te denken aan de motorische, emotionele en spraak-taalontwikkeling
in groep 2 en beginnende puberteit in groep 7. (de onderzoeken vinden op school plaats).
U wordt altijd vooraf geïnformeerd over een onderzoek.
Daarnaast zijn arts, verpleegkundige en logopediste beschikbaar voor extra onderzoeken en adviezen aan
ouders en/ of leerkrachten.
Indien er meer controle nodig is, worden de kinderen tussendoor opgeroepen voor een hercontrole in het
kantoor van Thuiszorg Salland of op een school in de omgeving. Natuurlijk kunnen ook ouders, of personeel
(met medeweten van ouders) op een controle aandringen. Hiervoor is op gezette tijden ruimte en de afspraken
kunnen via school geregeld worden.

 

Ziekte

Leerling

Als een kind ziek is, moet dat telefonisch gemeld worden.
Dit kan vanaf 8.00 uur tot 8.30 uur en tussen de middag.
Als een leerling ontbreekt en er is geen reden aangegeven, neemt de school contact op met de ouders.
Is een leerling langere tijd ziek, wordt er door school contact opgenomen over verder verloop van het onderwijs.
Bij langdurige ziekte blijft school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling.

 

Leerkracht

Bij uitval van een leerkracht hoort u u dat zo spoedig mogelijk,

Hoofdluis

Luizen kunnen een hardnekkig probleem vormen op school. Om de strijd tegen hoofdluis aan te gaan, is er een "kriebelteam" in het leven geroepen. Het kriebelteam bestaat uit twee à drie moeders die na elke vakantie alle kinderen controleren op aanwezige hoofdluizen/neten. als de moeders hoofdluis/neten hebben ontdekt, wordt dat aan de de locatiecoördinator doorgegeven. Deze zal contact met de betreffende ouders opnemen.
Voor preeventiemaatregelen of maatregelen die genomen moeten worden na constatering van de hoofdluis/neten, verwijzen wij u door naar de GGD.
Contactpersoon is juf Marijke.