Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/ TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

De Vreedzame SchoolDe Vreedzame School is een lesprogramma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het jaarprogramma omvat 6 blokken:
1. We horen bij elkaar – groepsvorming 
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering 
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie 
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens 
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid 
6. We zijn allemaal anders – diversiteit 

Groep 8 heeft een wat aangepast programma, met o.a. een apart programma over afscheid nemen. 

In blok 1 (We horen bij elkaar) staan de lessen in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Kinderen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.
In blok 2 (We lossen conflicten zelf op) leren de kinderen het begrip ‘conflict’, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de kinderen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf oplossen.
Blok 3 (We hebben oor voor elkaar) besteedt aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.
In blok 4 (We hebben hart voor elkaar) staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.
Blok 5 (We dragen allemaal een steentje bij) gaat in de eerste invoeringsjaren over mediatie, en de jaren daarna staat leerlingparticipatie centraal; het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap.
Blok 6 (We zijn allemaal anders) stelt het open staan voor verschillen centraal. Kinderen onderzoek overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.