Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Ouderraad


De OR is een groep ouders/verzorgers die actief behulpzaam is bij o.a. vieringen, festiviteiten, klussen, school en veiligheid en het werven van middelen. Zij vergadert een aantal keren per jaar. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de OR.

De OR organiseert veel activiteiten in een schooljaar en vraagt daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de OR en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Voor wie de gevraagde bijdrage moeilijk kan betalen is er de mogelijkheid om een regeling te treffen met de schoolleiding. Indien men uit principe niet wil betalen kan de school de betreffende kinderen van deelname aan activiteiten uitsluiten. De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke wordt beheerd door de penningmeester van de OR. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten bekostigd zoals schoolreisjes, schoolfeesten, vieringen, ouderavonden, sportevenementen, culturele activiteiten en dergelijke. De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders/ verzorgers.