Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Schoolgids
Website
Jaarkalender
Nieuwsbrief
Ouderapp
Ouderavonden
Kijkmomenten
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten Ouderraad
Activiteitencommissies
Afscheid groep 8
Projectweek
Sportevenementen
Excursies
Voorstellingen
Schoolreizen/ schoolkamp
Schoolfeesten
Bibliotheekbezoek?
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad
Ouders stellen de school op de hoogte van opvattingen en verwachtingen Oudertevredenheidsonderzoeken
Start/ voortgangsgesprekken
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
(pedagogisch partnerschap)
Rapport en rapportbesprekingen
en/of portfoliogesprekken
Startgesprekken 
Informatieavond 
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Overleg met ouders over uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs
Protocol doorstroom (doubleren/versnellen)
Invoeren/ uitbreiden leerling portfolio