Zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Tussen- en eindopbrengsten worden op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd. We gebruiken hiervoor systemen, die ons inzicht geven in de ontwikkelingen van leerlingen, groepen en scholen. N.a.v. de gegevens gaan we met elkaar in gesprek om de juiste stappen te zetten. 
Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn, binnen de grenzen van de mogelijkheden van onze school welkom.
Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met  extra onderwijsbehoeften.
Aan onze school is een orthopedagoog verbonden en kunnen we gebruik maken van specialisten die werken voor het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. Daarnaast is er een hechte samenwerking met de GGD en schoolmaatschappelijk werk.
Wanneer we zorg hebben over de ontwikkeling van een leerling delen we deze zorg vanaf het eerste moment van signaleren met de ouders. We willen de ervaringskennis van ouders benutten voor de begeleiding op school. We zien ouders als partners die samen optrekken met school om een kind met extra onderwijsbehoeften zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te geven.
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders een passende oplossing.

De volgende toetsen worden jaarlijks afgenomen:
Toets Groep
DMT - AVI 3 t/m 8
Begrijpend lezen 4 t/m 8
Rekenen & wiskunde 3 t/m 8
Woordenschat 3 t/m 8
Zien! 5 t/m 8
NIO en Route8 8
 
Inspectierapport 2019
In oktober 2019 heeft de inspectie de school bezocht  voor onderzoek naar de staat van het onderwijs op obs Oud Avereest.
Het oordeel van de inspectie:
Onderwijsproces:
OP1 Aanbod                                                     voldoende
OP2 Zicht op ontwikkeling:                     voldoende
OP2 Didactisch handelen                         voldoende
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg                                     voldoende
KA2 Kwaliteitscultuur                              voldoende 
Schoolklimaat:
SK1 Veiligheid                                               voldoende
Onderwijsresultaten:
OR1 Resultaten                                             onvoldoende
 
Daar de onderwijsresultaten 3 jaar op rij onvoldoende zijn heeft de school van de inspectie het oordeel onvoldoende gekregen.

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de Coronacrisis.

 

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium 1 2  
HAVO/VWO 2 1  
HAVO 4 1 1
VMBO TL/HAVO 2 2  
VMBO TL 1   1
VMBO Kader/TL   6  
VMBO Kader 1 1  
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader     3
VMBO Basis   2  
VMBO Basis met LWOO   1  
Parktijkonderwijs      
       
Totaal aantal leerlingen 11 16 5