De ouderraad


De ouderraad (OR) bestaat op dit moment uit 7 ouders. Deze club betrokken ouders staat het team en de school bij tijdens allerlei activiteiten, zoals schoolreizen, vieringen, open dagen, ouderavonden, enz.
De leerkrachten wonen de vergaderingen per toerbeurt bij.

Op onze school kennen we geen ouderbijdrage, wat mogelijk is door de opbrengst van het oud papier. Op de zakelijke ouderavond wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden. Jaarlijks organiseert de ouderraad in oktober deze zakelijke ouderavond waar ook verslag wordt gedaan en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. 

Daarnaast kennen we een feestelijke ouderavond, gehouden in de laatste weken voor de zomervakantie. Elke groep treedt dan op en de leerlingen van groep 6, 7 en 8 voeren dan een musical op. Alle ouders en belangstellenden zijn dan van harte welkom!