Medezeggenschapsraad


Meepraten op school? In de medezeggenschapsraad natuurlijk!
 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zo ook Obs Oud Avereest. Waarom is deelname aan de MR belangrijk voor de ouders, de leerlingen en de school?
Voor u wat handige informatie op een rij.
 
Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding - evenredig.
 
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding.
De directeur is geen lid van de MR maar is vaak wel aanwezig als vertegenwoordiger van de onderwijsstichting.

MR-leden

Cor Apeldoorn (voorzitter, oudergeleding)
Ilona Bennink (oudergeleding)
Tom Klooster  (personeelsgeleding)
Marijke Hof (personeelsgeleding)


Wat doet een MR?
De MR denkt en praat mee met de directie, toetst de besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij kunt u denken aan schoolzaken als: veiligheid op school, schooltijden, beleid gericht tegen pesten, schoolgids of ouderbijdragen.
 
Wie doet wat in de MR?
Binnen de MR is een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies: voorzitter (Cor Apeldoorn, ouder), secretaris (Tom Klooster, leerkracht). Daarnaast maken ook Ilona Bennink (ouder) en Marijke Hof (leerkracht) deel uit van de MR.
Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. We stellen ons graag proactief op en maken ons sterk voor een goede communicatie en samenwerking tussen school en thuis met oog op het belang van onze kinderen!
 
Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. In de WMS en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven.
 
Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en de directie en u doet een schat aan ervaring op. Vooral na de invoering van lumpsum in het basisonderwijs (en nu er steeds meer verantwoordelijkheden door de overheid worden overgedragen aan het bevoegd gezag) is een deskundige en goed functionerende MR van groot belang.

Vergaderdata schooljaar 20-21

14 september 2020
25 november 2020
18 januari 2021
23 maart 2021
22 april 2021
18 juni 2021
 
Wilt u meer weten over de MR of wilt u uw gedachten over bepaalde schoolzaken met ons delen?
Mailt u dan naar mr@obsoudavereest.nl.