Over onze school 


Karakteristiek van de school

Obs Oud Avereest is een sfeervolle school gelegen in het landschappelijke "Reestdal",
welke de natuurlijke grens vormt tussen de provincies Overijssel en Drenthe.
De school telt momenteel 43 kinderen, verdeeld over 3 hoofdgroepen.
Groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8.

Onze school in het kort 

Onze school is gelegen in het prachtige Reestdal, waar voor de basisschool een prominente rol is weggelegd binnen de leefomgeving van Oud Avereest.
Onze school is vooruitstrevend en vernieuwend! We zijn een Vreedzame School waar in de groepen 1 t/m 3 gewerkt wordt volgens de methodiek 'Mooi, weer spelen!'. Hiermee worden kinderen uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Het team volgt met regelmaat trainingen om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Dit schooljaar richten we ons specifiek op de implementatie van De Vreedzame School, het leesonderwijs met daarbij de invoering van een nieuwe methode voor technisch lezen en de invoering van een nieuwe rekenmethode.

 

Onze visie
Schoolvisie:

Onze school hecht veel waarde aan een open communicatie op basis van wederzijds respect
op alle niveaus. Kinderen leren coöperatief te werken aan de 21e eeuwse vaardigheden.
Wij streven er naar onze school zich te laten ontwikkelen tot een lerende organisatie.
Met andere woorden, wij willen graag dat:
-kinderen en ouders zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelen op onze school;
-kinderen leren samenwerken en op een prettige manier met anderen omgaan;
-ons onderwijs aansluit bij de belevingswereld van het kind (basisontwikkeling in groep 1/2/3);
-de school voortdurend blijft werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

Schooltijden

Maandag 8.30 - 14.30  
Dinsdag 8.30 - 14.30  
Woensdagmorgen 8.30 - 12.30  
Donderdag 8.30 - 14.30  
Donderdagmiddag gr. 1 en 2 om 12.00 uur vrij  
Vrijdag 8.30 - 14.30  
Vrijdagmiddag gr. 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij  

Formatie-inzet schooljaar 2019/2020
 
  Groep 1-2-3 Groep 4-5-6 Groep 7-8
Maandag Marijke Manouk Tom
Dinsdag Marijke Manouk Heleen
Woensdag Marijke Manouk Tom
Donderdag Bonita Manouk Tom
Vrijdag Bonita Manouk Heleen

Danielle Vlierman is een zij-instroomster en loopt stage bij ons op school en op andere scholen binnen onze scholengroep.                           


Continurooster

Met ingang van dit schooljaar hebben we een continurooster. Alle kinderen nemen een lunchpakket mee en eten op school. De pauze is een half uur waarin wordt gegeten en gespeeld. Het team houdt daarbij toezicht. Aan het continurooster zijn geen kosten verbonden.
 

Onderwijsondersteuning

Godsdienstonderwijs/Humanistische vormingsonderwijs

De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen 1 keer per week deelnemen aan godsdienstlessen of HVO
verzorgd door juf Ineke Kuik namens de protestantse gemeente Oud Avereest-Balkbrug en Maroesja Teiwes vanuit de HVO-vereniging.
Wij gaan er van uit  dat alle leerlingen, waarvan de ouders geen principiële bezwaren hebben,
aan deze lessen deelnemen.


 

Jeugdgezondheidszorg

Gezondheidszorg

Totdat een kind vier jaar wordt, valt het onder de zorg van een consultatiebureau.
Zodra een kind naar de basisschool gaat, wordt de zorg overgenomen door de schoolarts,
de schoolverpleegkundige en de logopediste.

Tweemaal tijdens de basisschool vindt er een onderzoek plaats:
Groep 2: een preventief gezondheidsonderzoek door de schoolarts en jeugdverpleegkundige en een
logopedisch onderzoek door de logopediste.
Groep 7: een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige.

Afhankelijk van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling krijgen bepaalde aspecten tijdens deze
onderzoeken extra aandacht. Hierbij valt te denken aan de motorische, emotionele en spraak-taalontwikkeling
in groep 2 en beginnende puberteit in groep 7. (de onderzoeken vinden op school plaats).
U wordt altijd vooraf geïnformeerd over een onderzoek.
Daarnaast zijn arts, verpleegkundige en logopediste beschikbaar voor extra onderzoeken en adviezen aan
ouders en/ of leerkrachten.
Indien er meer controle nodig is, worden de kinderen tussendoor opgeroepen voor een hercontrole in het
kantoor van Thuiszorg Salland of op een school in de omgeving. Natuurlijk kunnen ook ouders, of personeel
(met medeweten van ouders) op een controle aandringen. Hiervoor is op gezette tijden ruimte en de afspraken
kunnen via school geregeld worden.

 

Ziekte

Leerling

Als een kind ziek is, moet dat telefonisch gemeld worden.
Dit kan vanaf 8.00 uur tot 8.30 uur.
Als een leerling ontbreekt en er is geen reden aangegeven, neemt de school contact op met de ouders.
Is een leerling langere tijd ziek, wordt er door school contact opgenomen over verder verloop van het onderwijs.
Bij langdurige ziekte blijft school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling.

 

Leerkracht

Bij uitval van een leerkracht hoort u u dat zo spoedig mogelijk,

Hoofdluis

Luizen kunnen een hardnekkig probleem vormen op school. Om de strijd tegen hoofdluis aan te gaan, is er een "kriebelteam" in het leven geroepen. Het kriebelteam bestaat uit twee à drie moeders die na elke vakantie alle kinderen controleren op aanwezige hoofdluizen/neten. Als de moeders hoofdluis/neten hebben ontdekt, wordt er door school contact opgenomen met de betreffende ouders.
Voor preventiemaatregelen of maatregelen die genomen moeten worden na constatering van de hoofdluis/neten, verwijzen wij u door naar de GGD.
Contactpersoon is juf Marijke.